หน้าแรก เกี่ยวกับบัตร รายการส่งเสริมการขาย โปรแกรมสะสมคะแนน อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ
 
  บริษัท เจเนอรัลคาร์ดเซอร์วิสเซส จำกัด ("บริษัทฯ") เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัว ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ
จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร

โดยปกติท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องแจ้งว่าท่านเป็นใคร หรือไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ทราบ ระบบของ
บริษัทฯ จะจัดเก็บเฉพาะชื่อที่ท่านใช้ในการเข้าเยี่ยมชมเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลที่จัดเก็บดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สามารถบ่งบอก จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เข้าเยี่ยมชม
โดยเฉลี่ย หรือหน้าที่เข้าเยี่ยมชม เพื่อที่บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวัดจำนวนผู้ใช้ และปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

ในบางครั้ง บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องขอข้อมูลส่วนตัวของท่าน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพยายามแจ้งให้ท่านทราบเมื่อจะมีการขอข้อมูล
หรือเก็บข้อมูลดังกล่าวตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเหล่านั้น โดยปกติ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อตอบข้อสงสัยของท่าน หรือในกรณีที่ท่านทำคำ
สั่งซื้อ หรือเพื่อให้ท่านได้เข้าถึงข้อมูลเฉพาะบางอย่างเท่านั้น ในบางครั้งบริษัทฯ อาจให้ข้อมูลกับผู้ผลิตหรือผู้บริการที่บริษัทฯ คิดว่าน่าสนใจสำหรับท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อไปยังบริษัทฯ เพื่อที่จะสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลของท่านได้

หากท่านลงทะเบียนไว้กับธุรกิจในเครือบริษัทฯ ผ่านทางอินเทอร์เนต บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลของท่านในการเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านและ/หรือธุรกิจ
ของท่าน เทคโนโลยี Cookies อาจถูกนำมาใช้เพื่อจัดอันดับข้อมูล Cookies เป็นชิ้นส่วนของข้อมูลที่สามารถส่งถึงและติดตั้งในระบบของท่านเพื่อให้บริษัทฯ
ทราบ ทุกครั้งที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยท่านสามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้แสดงผลเมื่อท่านได้รับ Cookies ได้

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจัดทำแบบสอบถามทางอินเทอร์เนต เพื่อที่บริษัทฯ จะได้เข้าใจถึงความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมมากขึ้น ในกรณีที่มีการ
ออกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล บริษัทฯ จะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ โดยที่บริษัทฯ จะพยายามเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานและมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ระดับเดียว
กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบในเนื้อหา หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่นถือปฏิบัติได้